Noticias
Programa Respiro Familiar Xunta de Galicia 2019

Home 9 Ayudas y subvenciones 9 Programa Respiro Familiar Xunta de Galicia 2019

Este Programa pretende contribuír a manter ás persoas en situación de dependencia ou discapacidade no seu domicilio e ofertarlle ao seu coidador habitual a posibilidade de dispoñer duns días para o seu descanso, manter a súa vida social, familiar e de ocio ou para solventar situacións de emerxencia que se lle presenten, mentres que a persoa á que coidan é atendida adecuadamente nun centro residencial.
Este programa regúlase na Circular interna nº 02/2013 da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade.

Persoas beneficiarias

As persoas maiores de 16 anos con recoñecemento de discapacidade ou de dependencia (grao II ou III) e aqueloutras que, non podendo acreditar os requisitos anteriores, requiran da atención dun coidador, segundo se indique no informe médico e social que acompañan, e que ademais cumpran as seguintes condicións:

 • Ter residencia efectiva na Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Non estar afectado por enfermidade en estado agudo nin se atopen en fase terminal.
 • Non padecer enfermidade infecto-contaxiosa activa, trastornos mentais ou condutuais graves e non compensados que poidan alterar a convivencia.
 • Efectuar a oportuna solicitude e o pagamento do prezo estipulado nas condicións que se lle indiquen.

Tipo e duración das estadías

 • Modalidade de estadías quincenais
 • Modalidade de estadías de fin de semana

Prezo total da praza:

 • Estadías quincenais: 791,5€ por quincena (52,76€/día), IVE incluído.
 • Estadías de fin de semana: 124€ polos dous días (62€/día), IVE incluído.

No caso de tratarse dun día festivo computarase como unha estadía dun día e o prezo da praza tamén se establece en 62€/día.

Achega da persoa beneficiaria:
En calquera das modalidades, as persoas beneficiarias contribuirán ao financiamento da estadía coa porcentaxe do custo que se establece a continuación en función dos seus ingresos económicos:

 • Inferiores ao IPREM ………………………………………… o 40%
 • Superiores ao IPREM e inferiores a 1.000 € ….. o 55%
 • Superiores a 1.000 € e inferiores a 2.000 € …….o 75%
 • Superiores a 2.000 € ………………………………………. o 90%

As solicitudes presentaranse nas xefaturas territoriais da Consellería de Política Social que corresponda cun mes de antelación á data para a que se solicita a quenda, agás situacións de emerxencia sobrevidas (enfermidade, accidente do coidador ou similares) e debidamente xustificadas.

Toda a información no seguinte ENLACE
Esperamos sexa do voso interese.

Búscar noticias

Mostrar más resultados...

Generic selectors
Solo coincidencias exactas
Buscar en el título
Buscar en el contenido
Post Type Selectors

1 EURO BASTA

Hazte socio

Hazte Socio

BUSCADOR MYOCOR

myocor

Últimas entradas del blog

BOLETÍN DE NOTICIAS

Boletín de noticias: convenios, actividad asociativa, servicios, etc.